Nieuws

Ondertekening voorovereenkomst – 20 februari 2017

Op 20 februari 2017 ondertekende Phocas de voorovereenkomst om van het Bastion een watersportcentrum te maken. Deze overeenkomst legtde gemeenschappelijke uitgangspunten en deelname van de partijen aan realisatie van Watersportcentrum Nijmegen vast, mits aan alle voorwaarden is voldaan. Komend half jaar gaan we samen met de gemeente Nijmegen, de architect en de andere verenigingen hard aan de slag om tot een definitief ontwerp te komen, om zo een echte huurovereenkomst vast te stellen. Dan zullen begin 2019 al onze boten te vinden zijn aan de andere kant van de Waal!

De foto’s zijn gemaakt door Henny van Roomen, ziewww.hennyvanroomen.nl.

voorovereenkomst_watersportcentrumnijmegen_hennyvanroomenfotografie_27

Nieuws januari 2017

Goed nieuws over het nieuwe botenhuis! We zijn weer een stap verder, want alle watersportverenigingen hebben ingestemd met de plannen. Dit betekent dat we samen met NSZV de Loefbijter, NSSV Aeolus, RV de Waal, de Nijmeegse Reddingsbrigade en NKSV de Batavier onze intrek zullen nemen in het Bastion. Binnenkort zetten we allemaal onze handtekening onder de plannen.

Daarnaast heeft de gemeente Nijmegen vlak voor de kerstvakantie toegestemd bij het eerste GO/NO GO moment. We wachten vol spanning het tweede en tevens laatste GO/NO GO moment af, dat vlak voor de zomer plaats zal vinden!

We houden jullie op de hoogte, Phocas naar de Spiegelwaal!

 

Update december 2016

De gemeente Nijmegen en Stichting Watersport Nijmegen hebben afgelopen maanden hard gewerkt aan het opstellen van een voorovereenkomst. Op basis van de wensen en eisen van de watersportverenigingen is een gebouwindeling gemaakt, die heeft laten zien dat alle partijen in het Bastion passen. In dit pand kunnen, naast een botenhuis voor Phocas, ook vijf andere verenigingen terecht: NRV de Waal, NSZV de Loefbijter, NSSV Aeolus, Nijmeegse Reddingsbrigade en NKSV de Batavier. Daarnaast is een globale berekening gemaakt van de investeringskosten die de verbouwing van het pand met zich meebrengt. Deze investering zal worden gedaan door de gemeente Nijmegen en de watersportverenigingen zullen een deel van deze investering terugbetalen middels jaarlijkse huurkosten. Op de Algemene Leden Vergadering van 22 november jongstleden is ingestemd met de ondertekening van de voorovereenkomst en daarmee is vanuit Phocas een go gegeven aan de verdere uitwerking van de plannen. Wanneer de andere watersportverenigingen eveneens instemmen met de plannen, hoopt het bestuur van Phocas in januari een handtekening te zetten.

 

De projectplanning

Na ondertekening van de voorovereenkomst pakt de gemeente Nijmegen in samenwerking met de verenigingen het proces verder op, waarbij de gebouwindeling, watertoegang en onderhouds- en gebruikskosten behandeld worden. Dit leidt uiteindelijk tot een daadwerkelijke huurovereenkomst, waarmee de plannen tot verhuizing nog zekerder zijn. Tegelijk met het ontwerpproces wordt door de gemeente gekeken naar de bekostiging van het project. Er zullen twee momenten komen waarop de gemeente een beslissing neemt over haar investering in het watersportcentrum: het eerste is in december 2016, het tweede in de zomer van 2017. Wanneer de eerste beslissing positief uitvalt, wordt gestart met het wijzigen van het bestemmingsplan. Wanneer het tweede beslismoment ook positief uitvalt, zal er in het voorjaar van 2018 gestart worden met de verbouwing van het Bastion tot een watersportcentrum. Bij geen bezwaar en financiële stabiliteit kan het watersportcentrum Nijmegen dan begin 2019 gereed zijn voor ingebruikname.

 

Ontwikkelingen afgelopen periode

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan de indeling van het Bastion op basis van de wensen van alle watersportverenigingen. Deze indeling heeft laten zien dat alle partijen goed samen in het Bastion passen en heeft daarnaast inzicht gegeven in de kosten van het project. Na de zomer van 2016 worden de tekeningen verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat ondertekend zal worden door alle verenigingen die ruimte krijgen in het Bastion.

Parallel aan het ontwerpproces wordt door de gemeente gekeken naar de bekostiging van het project. Er zullen twee momenten komen waarop de gemeente een beslissing neemt over haar investering in het watersportcentrum: de eerste is in september 2016, de tweede in de zomer van 2017. Wanneer de eerste beslissing positief uitvalt, wordt gestart met het wijzigen van het bestemmingsplan. Wanneer het tweede beslismoment ook positief uitvalt, zal er in het voorjaar van 2018 gestart worden met de verbouwing van het Bastion tot een watersportcentrum. Bij geen bezwaar en financiële stabiliteit kan het watersportcentrum Nijmegen dan eind 2018 gereed zijn voor ingebruikname.

Phocas zelf heeft met het Radboud Sportcentrum afgesproken dat zij €300.000,- spaart voor de inrichting van haar nieuwe botenhuis. Afgelopen maanden heeft een crowdfundingsactie, die opgezet is in samenwerking met de Radboud Universiteit, hier €11.340,- aan bijgedragen. Dit betekent dat Phocas ondertussen zo’n €260.000,- gespaard heeft.

Phocas is heel tevreden over de laatste ontwikkelingen en projectplanning. Ik hoop u in het najaar van 2016 meer informatie en duidelijkheid te kunnen geven. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de Commissaris Nieuwbouw, Anne Hoesbergen, via nieuwbouw@nsrvphocas.nl of 06-27283538.

 

Crowdfunding om het nieuwe botenhuis te realiseren
Om daadwerkelijk te kunnen verhuizen naar de Spiegelwaal dient de Phocas 300.000 euro in te zamelen. De afgelopen twintig jaar brachten en verdienden de  leden al  235.000 euro bij elkaar, onder andere met werkacties. Nu de realisatie dichtbij komt, is echter de hulp van het grote publiek nodig. Een deel van de nog benodigde 65.000 euro willen we ophalen via crowdfunding.  Afhankelijk van de hoogte van het geschonken bedrag, krijgt u als donateur als tegenprestatie bijvoorbeeld  een roeiclinic aangeboden of een naamsvermelding in het nieuwe botenhuis. Een professionele nieuwe locatie komt niet alleen ten goede aan de studentenvereniging,  maar zal ook de naam van Nijmegen als roei- en watersportstad verder versterken.  Help ook mee om dit mogelijk te maken! Doneren kan via www.ru.nl/crowdfunding.

 

Feestelijke opening van de Spiegelwaal

Op maandag 28 maart (Tweede Paasdag) werd de Spiegelwaal feestelijk geopend. Het was een gigantisch succes! H.R.G. Achelous heeft een geweldige bumping georganiseerd, die ondanks de harde wind vele Phocanen voor de eerste keer kennis heeft laten maken met de Spiegelwaal. Ook aan wal waren er tal van activiteiten, waaronder een grote informatiemarkt in het Bastion. We hopen dat iedereen genoten heeft van het prachtige gebied!

 

Een eerste impressie van het Bastion

 

Bastion 1 Bastion 2

Recente ontwikkelingen

Nu de ontwikkeling van de Nevengeul, tegenwoordig Spiegelwaal, zich in de eindfase bevindt en de opening steeds dichterbij komt, is het tijd om een overzicht te geven van de huidige stand van zaken rond het watersportcentrum. Aan het begin van dit jaar leek het Bastion, het pand onder de Waalbrug op het Lentse eiland, de meest veelbelovende locatie voor een watersportcentrum. Locatie De Stelt schoof als minder aantrekkelijk alternatief naar de achtergrond. De kosten van het Bastion, noodzakelijke aanpassingen en de grond waren op dat moment nog probleempunten. Ondertussen werd gekeken naar de toegankelijkheid van het water voor sporters en boten. Deze bleek bij zowel het Bastion als de Stelt problematisch, wegens een grote hellingshoek en een lange afstand. Uit een overleg met betrekking tot deze toegankelijkheid, kwam vanuit Rijkswaterstaat naar voren dat drijvend bouwen wellicht toch een optie is.

De drie bovengenoemde opties zijn in samenwerking met Royal Haskoning DHV onderzocht en uitgewerkt, waarbij ook de mogelijkheid om halfdrijvend te bouwen in overweging genomen is. Uit deze rapportages kwam het Bastion als voorkeurslocatie naar voren, zowel vanuit financieel als politiek oogpunt. In opdracht van de Radboud Universiteit is de locatie het Bastion vervolgens nader uitgewerkt, waarbij verschillende mogelijkheden voor de sociëteit in overweging genomen zijn.

De kosten voor het Bastion zijn door Benker en Royal Haskoning DHV geraamd op 6,9 miljoen euro incl. BTW. De RU en de roeiverenigingen (Phocas en RV de Waal) verwachten maximaal 4 miljoen euro zelf te kunnen investeren. Voor het resterende investeringsbedrag moet een oplossing gevonden worden. Op dit moment vinden onderhandelingen plaats tussen Watersport Nijmegen, Rijkswaterstaat, de RU en gemeente Nijmegen over de investeringskosten vanuit de gemeente. Verschillende mogelijkheden om het investeringsgat te dekken zijn subsidies vanuit de gemeente, provincie of Europese Unie, een optimaal gebruik van de mogelijkheden om de BTW van de investeringen af te trekken en de mogelijkheden tot erfpacht.

Daarnaast gaat de Commissie Bouw zich komende maanden richten op zowel interne als externe fondsenwerving om de drie ton aan investeringen vanuit Phocas bij elkaar te krijgen. Daarnaast hopen we zo spoedig mogelijk een locatie vast te kunnen stellen, zodat we aan de slag kunnen met de concrete bouwplannen.

Ik hoop binnenkort meer informatie te kunnen delen over een definitieve locatie en meerdere ontwikkelingen rondom de nieuwbouw. Bij vragen en/of opmerkingen kan altijd contact opgenomen worden met de commissaris nieuwbouw van Phocas, Anne Hoesbergen, via nieuwbouw@nsrvphocas.nl of 06-27283538.

 

 stenenlijst

 

 

Geef een reactie