Nieuwsbrief Watersport Nijmegen

Beste verenigingsbestuurders, verenigingsleden

en leden van de gebruikersgroep Watersportcentrum,

 

De verenigingen en Watersport Nijmegen zijn “achter de schermen” heel druk met de realisatie en invulling van het watersportcentrum aan de Spiegelwaal. Allerlei overleggen en mijlpalen waar het gemiddelde lid van RV De Waal, NSSV Aeolus, Nijmeegse Reddingsbrigade, NSRV Phocas, NKSV De Batavier en NSZV De Loefbijter slechts mondjesmaat iets van meekrijgt.

Té weinig vonden sommige bestuurders en dat moest ondergetekende ook beamen. Daarom deze nieuwsbrief; niet om jullie te overladen met allerlei procedurele details, maar om een globale indruk te geven waaraan zo hard wordt gewerkt door gemeente, verenigingen, RWS en WSN en welke vorderingen er gemaakt worden.

Daarom deze nieuwsbrief ook als Worddocument, zodat bestuurders hieruit delen kunnen gebruiken voor de eigen nieuwskanalen naar hun leden.

Ondertekening Voorovereenkomst Watersportcentrum

Op 20 februari jongstleden werd door alle verenigingen een handtekening gezet onder de voorovereenkomst (zie foto), gemaakt door Henny van Roomen). Dit betekent dat we allemaal naar het Bastion willen verhuizen en dat de gemeente Nijmegen en de architect hun uiterste best doen om zo snel mogelijk tot een definitief ontwerp te komen. Met het definitieve ontwerp wordt duidelijk welke vereniging waar een plekje krijgt en hoe het er precies uit gaat zien. Daarnaast moet duidelijk worden hoe de watertoegang het best gerealiseerd kan worden en welke onderhouds- en gebruikskosten we kunnen verwachten. Dit leidt uiteindelijk tot een daadwerkelijke huurovereenkomst, waarmee de verhuizing definitief moet worden.

Nu deze voorovereenkomst getekend is, kijken we uit naar het volgende belangrijke besluit, namelijk het tweede GO/NO GO moment voor de gemeente Nijmegen. Voor het zomerreces komt de Zomernota aan de orde in de gemeenteraad. Daarin is de financiering van het watersportcentrum verwerkt op basis van de kengetallen. Pal na de zomer zal de gemeenteraad dan een beslissing moeten nemen over het ontwerp en de investering in het watersportcentrum. Dan zal blijken wat men overheeft voor de watersport in Nijmegen!

Wanneer dit beslismoment ook positief uitvalt, zal er in het najaar van 2018 gestart worden met de verbouwing van het Bastion tot een watersportcentrum, mits alle wettelijke procedures positief doorlopen zijn. Bij geen bezwaren en financiële stabiliteit kan het watersportcentrum Nijmegen dan begin 2019 gereed zijn voor ingebruikname.

 

Gebruikersgroep Bastion

Pal na deze feestelijke ondertekening is de “gebruikersgroep Bastion” opgestart, waarin vertegenwoordigers van alle verenigingen (vaak de commissies Bouw) de indeling van het watersportcentrum (WSC) op detailniveau bespreken met de gemeentelijke projectleider WSC, WSN en de betreffende architect. De eerste ronde werd gebruikt om detailinformatie bij de verenigingen op te halen inzake hun Programma van Eisen en het verwachte gebruik van het watersportcentrum. Eerst een bijeenkomst met de twee roeiverenigingen en daarna een bijeenkomst met kanoërs, zeilers, surfers en de reddingsbrigade. Na deze informatieronden ging de architect verder aan het werk en waren er aparte bijeenkomsten met de zes verschillende watersportverenigingen om het conceptontwerp per vereniging aan te scherpen en dieper in te gaan op het gebruik in de praktijk en de relaties tussen diverse ruimten. Toen werd ook steeds duidelijker waar verenigingen samen konden werken, accommodatie konden delen en meer synergie was te vinden. Een proces wat WSN van harte ondersteunde. In week 20 werd weer gezamenlijk de eerste versie van het definitief ontwerp doorgenomen en werden in goed overleg kleine aanpassingen aangebracht. Over andere gewenste aanpassingen wordt nog met verenigingen apart overlegd.

 

Ambtelijk overleg c.q. stuurgroep Watersportcentrum

Na opstart van bovengenoemde gebruikersgroep werd het lopende ambtelijke overleg (tussen gemeente en WSN) omgevormd tot de stuurgroep Watersportcentrum. Daarin participeren de gemeentelijke projectontwikkelaar Veur-Lent, gemeentelijke projectleider Watersportcentrum en WSN. De stuurgroep bespreekt en bewaakt de voortgang van het gehele proces naar het watersportcentrum met buitenruimte, watertoegangen, watergebruik etc. Dus ook procedures, bestemmingsplannen, beheer Spiegelwaal, vergunningen, BTW-constructie en beheermodel Bastion, financiering en externe subsidiemogelijkheden, duurzaamheid, toegang mindervaliden, haalbaarheid Programma’s van Eisen, ontwerp Bastion, totale huurprijs en onderhoudskosten etcetera.

 

Klankbordgroep Rivierpark

Uiteraard is WSN ook betrokken bij dit overleg namens de watersporters.

In januari is n.a.v. het eerste gebruiksjaar van de Spiegelwaal een grote evaluatie-bijeenkomst geweest. WSN heeft zich daar laten versterken door een vertegenwoordiger van RV De Waal vanwege hun ervaring ter plaatse.

In de klankbordgroep wordt o.a. gesproken over de komende evenementen op of rondom de Spiegelwaal, de regelgeving en parkeerbeleid, veiligheid zwemmers en problematiek brugspringers, beheer(splan) en gebruik Rivierpark, snelheidsbeperking Spiegelwaal, gezamenlijk loket gemeente, RWS, Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) inzake vergunningen en meldingen evenementen (vanaf voorjaar 2018), doorlaatwerk, etcetera.

 

Watersport evenementen 2017

Voor zover op dit moment bekend staan er op of langs de Spiegelwaal de komende periode de volgende evenementen gepland:

2/6           Fiets ‘m erin, Veur-Lent bij Bastion

17/6         Triathlon Nijmegen, Lentse Warande

28/6         Fiets ‘m erin, Veur-Lent bij Bastion

9/7            Zwemwedstrijd, Lentse Warande

15-21/7    Festival Op ’t Eiland, Veur-Lent bij spoorbrug

18-20/8    Try out kanotocht Green Capital, Spiegelwaal?

26-28/8    Drakenbootfestival, Lentse Warande

3/9            Lentse Oeverspelen, Veur-Lent

20/9          Bruggenloop, Lentloper/Lentse Warande

28/10        Traianus Regatta, Spiegelwaal/Lentse Warande

 

Documenten op WSN-website

Ter ondersteuning van de watersportverenigingen zijn in de loop der tijd diverse documenten ontwikkeld, waarvan sommige regelmatig aangepast worden aan de laatste ontwikkelingen en/of inzichten. De actuele versies van deze documenten zijn digitaal op te halen op de WSN-website onder het kopje “Documenten”.

Het gaat dan om:

– Handreiking evenementen Spiegelwaal

– Notitie snelheidsbeperking Spiegelwaal

– Notitie kitesurf Spiegelwaal

– Nota Vrijwilligersbeleid WSN